fbpx
My Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

>
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันสินค้าชุดล้อคาร์บอน VISP Builder 2 ปี จะรับประกันเฉพาะขอบล้อและดุมเท่านั้นในกรณีที่อาการเกิดจากการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของขอบล้ออันเนื่องมากจากการผลิตเท่านั้นไม่รวมซี่ลวดและลูกปืน
 2. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบรับประกันโดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์และเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อตลอดการใช้งาน
 3. ทางบริษัทจะไม่คลอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายค่าขนส่งในกรณีที่ผู้ซื้อเข้ารับบริการ
 4. บริษัท พณิชกิจ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในกรณีที่สินค้าอยู่ในประกันและนอกประกัน
 5. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท พณิชกิจ กรุ๊ป จำกัด และตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท พณิชกิจ กรุ๊ป จำกัด

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การชนหรือล้ม ยางในหรือยางนอกระเบิด การใช้งานที่ผิดวิธี การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับและดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดที่กำหนดไว้ ไปจากขั้นตอนที่ระบุไว้
 2. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้น บนพื้นผิวของขอบล้อและส่วนประกอบของล้อที่เกิดการใช้งานของลูกค้า
 3. การสึกหรอทั่วไปตามอายุการใช้งาน บนพื้นผิวของขอบล้อและส่วนประกอบของล้อที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 4. ส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งได้มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้จำหน่าย ภายใต้ของทางบริษัท พณิชกิจ กรุ๊ป จำกัด หรือการซ่อมแซมดัดแปลงอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท พณิชกิจ กรุ๊ป จำกัด
 5. หมายเลขซีเรียลถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันถูกแก้ไขไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

วิธีการเข้ารับการบริการ

 1. ในกรณีสินค้ามีปัญหา กรุณานำสินค้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายของทาง VISP Builder
 2. ในการเข้ารับบริการทุกครั้งกรุณานำใบรับประกันติดตัวมาทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าใช้บริการ และต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 3. สามารถดูรายละเอียดการรับประกันชุดล้อคาร์บอน VISP Builder ได้ที่ www.vispbuildercycling.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: vispbuildercycling
Select your currency